Get Adobe Flash player

Všeobecné podmienky vyplývajúce z účasti na jazykovom kurze  jazykovej školy

 LAREMIA s.r.o.

1.       Klient má nárok na vstupný test bez poplatku za jeho spracovanie.

2.       Klient má zabezpečené miesto v danom kurze len po vyplnení a podpísaní záväznej prihlášky a uhradení požadovanej sumy z celkovej ceny kurzu.  Záloha min. 12€.

Školné je potrebné uhradiť:   

  • Bankovým prevodom, resp. vkladom v prospech účtu 2511172057/0200 VUB
  • V hotovosti, v kancelárií Spoločnosti

Účasť na 1. vyučovacej hodine je možná len po preukázaní sa dokladom o zaplatení.

3.       Klient si zabezpečuje predpísaný učebný materiál na vlastné náklady. Spoločnosť ponúka možnosť sprostredkovania kúpy cudzojazyčnej literatúry .

4.       Klient sa zaväzuje uhradiť splátky riadne, čase splatnosti a berie na vedomie, že neuhradenie splátky zakladá právo Spoločnosti pozastaviť jeho účasť na ďalšom vyučovaní.

5.       V prípade nedostatku voľných miest v kurze, navrhuje Spoločnosť klientovi primeraný náhradný kurz. Spoločnosť si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nedostatočnom počte záujemcov. V takomto prípade bude klientovi neodkladne vrátená už zaplatená záloha.

6.       V prípade, že bude klient preradený na iný kurz, z uhradenej čiastky sa mu odráta cena za odučené hodiny ku dňu prestupu a zostávajúci kredit sa použije na zaplatenie pomernej časti ceny nového kurzu.

7.       Výška školného jednotlivých kurzov je záväzná pre daný školský rok. Klient podpisom prihlášky akceptuje tieto podmienky. Spoločnosť si vyhradzuje právo úpravy školného počas školského roka na základe zmeny počtu účastníkov kurzu podľa cenníka platného pre daný školský rok. Cenník je k dispozícii v kancelárii Spoločnosti.

8.       Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť termíny otvorenia kurzov.

9.       Školský rok je rozdelený na letný a zimný semester. Celková hodinová dotácia kurzu je 120 lektorhodín za celý školský rok pri časovej dotácii 2 x 2 lektorhodiny za týždeň.

10.    Po zložení úrovňových skúšok minimálne na 70 % má klient nárok na získanie potvrdenia Spoločnosti o úspešnom ukončení kurzu. Potvrdenie je vydané na základe písomnej alebo ústnej žiadosti - nie je vystavované automaticky. V prípade nezloženia úrovňovej skúšky je klient povinný opakovať skúšku v najbližšom termíne, ktorý Spoločnosť oznámi výveskou na informačnej tabuli. V prípade, že klient nezloží úrovňovú skúšku ani na tretí pokus, môže byť preradený do nižšej vedomostnej úrovne.

11.    Storno podmienky:

  • klienti, ktorí majú individuálne hodiny, musia svoju absenciu nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu do kancelárie JŠ 1 deň vopred, do 16,00 hod.Akékoľvek odhlásenie po 16,00 hod sa bude považovať za neskoré a hodina bude odpočítaná z Vášho kreditu
  • hodina zrušená zo strany klienta individuálneho kurzu alebo po dohode všetkých účastníkov skupinového kurzu v deň kurzu – 100% kurzovného (hodina sa počíta ako odučená)
  • hodina zrušená viac ako jeden deň vopred, príp. hodina zrušená zo strany lektora sa odučí v náhradnom termíne
  • V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, príp. vrátenie školného. Klient môže prestúpiť do iného kurzu poskytovaného Spoločnosťou do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončení kurzu, príp. presunúť kurzovné na inú osobu. 
  • Za neúčasť klienta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.

 

Zrušenie, resp. odhlásenie z kurzu je klient povinný oznámiť Spoločnosti osobne, alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Meniny má: Ľuboslav(a)
Zajtra: Matúš